Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Elektroninio dienyno (Tamo) tvarkymo nuostatai 2020-12-19 16:50:27 39.28 KB
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-11-08 08:58:50 624.56 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-04 19:59:28 484.55 KB
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 365.83 KB
Metodinės tarybos veiklos nuostatai 131.9 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos nuostatai 7.82 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių skyrimo į klases tvarka 2021-05-04 14:27:47 683.82 KB
VILNIAUS ,,MINTIES“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS 142.48 KB
Tvarkos
Vilniaus Minties gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-17 13:23:28 227.79 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka (galioja mokiniams besimokantiems pagal senas mokymosi programas) 2023-06-21 11:14:01 13.71 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-10-25 20:11:05 148.49 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-10-16 16:27:27 207.92 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka 2021-05-04 14:07:44 383.94 KB
Mokinių aprangos taisyklės 2023-08-30 12:21:52 15.04 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS 1,2 PROC. LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-05-19 12:42:43 136.41 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS 2023-03-23 20:20:54 236.37 KB
Mokinių elgesio taisyklės 148.01 KB
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO DALYKŲ PAMOKŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS 212.16 KB
SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 194.97 KB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGIO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠAS 610.27 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PAGAL ATNAUJINTAS PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS 543.24 KB
MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ IR RENGINIŲ NE GIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 13:30:27 156.79 KB
Asmens duomenų apsauga
Darbuotojų asmens duomenų saugos bei tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 2021-01-25 10:31:40 271.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-25 10:31:27 488.5 KB
Korupcijos prevencija
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 2024-01-13 15:05:39 354.11 KB
Prašymai
Ilgalaikio plano titulinis puslapis 2020-12-19 16:46:00 12.79 KB
Prašymas dėl ekskursijos, išvykos, turistinio žygio, renginio ne gimnazijoje (tėvų sutikimas, instruktažas mokiniams) 2024-03-06 13:33:44 54 KB
Prašymas dėl dalyvavimo renginiuose 2021-12-03 10:19:23 35 KB
Prašymas dėl seminaro 2021-12-03 10:23:16 26.5 KB
Prašymas interesantui 2021-12-03 10:31:01 24.5 KB
Prašymas kasmetinių atostogų 2021-12-03 10:30:18 24 KB
Tarnybinis pranešimas 2021-12-03 10:25:04 25 KB
Klasės vadovo įspėjimas 42 KB
Prašymas dėl medicininės apžiūros 28 KB
Prašymas apmokėti už ūkines išlaidas 25 KB
Prašymas apmokėti kelionę už seminarą 24.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2024 M. 239.86 KB
Nuotolinis ugdymas
Vilniaus Minties gimnazijos nuotolinio mokymo (si) tvarkos aprašas 2020-12-19 17:58:17 1.71 MB
Vilniaus Minties gimnazijoje ugdymo proceso organizavimo karantino metu pakeitimai. 2020-12-19 17:58:18 298.67 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė-ataskaita-2020 2021-04-19 09:26:39 0.95 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus 2021-01-25 10:59:50 390.99 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 2021-01-25 11:00:14 395.24 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 355.81 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus 356.67 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus 374.72 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 5.92 MB
Mokinių maitinimo organizavimo sutartis 5.02 MB
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS (nemokamas maitinimas) 402.43 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 794.43 KB
VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA 593 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Minties gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2020-12-19 17:16:15 495.87 KB
Vilniaus Minties gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2020-12-19 17:16:15 430.85 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Stabiliojo jodo preparatų dalijimo tvarka 136.27 KB
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas 26.82 KB
Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniuose saugomų ar laikinai apgyvendintų (evakuotų) gyventojų elgesio ir vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-28 09:42:57 32.01 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. III KETV 2023-05-05 14:27:36 149.27 KB
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. I KETV. 128.64 KB
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 2024-03-06 13:38:13 456.29 KB
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2024 m. I KETV. 2024-04-09 15:46:42 167.73 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka (galioja mokiniams besimokantiems pagal senas mokymosi programas) 2023-06-21 11:14:01 13.71 KB
Individualaus ugdymo plano forma 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metams 15.27 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 826.54 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2023-10-25 15:19:17 169.72 KB
Mokytojai, dirbantys gimnazijos I-II klasėse 2023-2024 m.m. 2023-09-19 11:24:55 15.31 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Tėvams Atnaujinta Dydis
Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 2022-01-31 11:22:39 677.16 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos lankomumo tvarka 2023-09-29 20:29:45 503.49 KB
Praleistų pamokų pateisinimo lapas 14.3 KB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGIO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠAS 610.27 KB
SUTIKIMAS DĖL MOKINIO DALYVAVIMO IŠVYKOJE, EKSKURSIJOJE, TURISTINIAME ŽYGYJE, RENGINYJE NE GIMNAZIJOJE 2024-03-06 13:35:35 48 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Mokinių aprangos taisyklės 2023-08-30 12:21:52 15.04 KB
Privalomai skaitytinų knygų sąrašas 2023-08-31 13:53:10 16.98 KB
Mokinių elgesio taisyklės 148.01 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos lankomumo tvarka 2023-09-29 20:29:45 503.49 KB
Praleistų pamokų pateisinimo lapas 14.3 KB
2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 381.74 KB
2023–2024 mokslo metų tarpinių patikrinimų tvarkaraštis 143.67 KB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGIO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠAS 610.27 KB
SAUGAUS ELGESIO IŠVYKOJE, EKSKURSIJOJE, TURISTINIAME ŽYGYJE, RENGINYJE NE GIMNAZIJOJE INSTRUKTAŽO REKOMENDACIJOS 43 KB
Abiturientams Atnaujinta Dydis
2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2023-10-25 15:19:17 169.72 KB
2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 381.74 KB
2023–2024 mokslo metų tarpinių patikrinimų tvarkaraštis 143.67 KB
Atmintinė abiturientui (-ei) 2.82 MB
Egzaminų centrai gimnazijos abiturientams 201.16 KB
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus Atnaujinta Dydis
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus 2024-01-13 15:12:13 203.03 KB
Rekomendacijos darbuotojams dėl korupcinės veiklos 119.55 KB
Kaip elgiamės gavę dovaną darbe Atnaujinta Dydis
Kaip elgiamės gavę dovaną 2024-01-13 15:15:11 367.34 KB
Privačių interesų deklaravimas Atnaujinta Dydis
Atmintinė kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus 332.52 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga Atnaujinta Dydis
Antikorupcinio sąmoningumo didinimo medžiaga 361.66 KB
Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Minties“ gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 122.99 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas Atnaujinta Dydis
Antikorupcinis kodeksas 2024-01-13 15:31:46 107.92 KB
Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT prieš skiriant asmenį į pareigas Atnaujinta Dydis
Pareigybių sąrašas 351.58 KB
Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją Atnaujinta Dydis
Subjektas 235.27 KB
Korupcijos pasireiškimo tikimybė Atnaujinta Dydis
Korupcijos pasireiškimo tikimybė 97.76 KB
vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-01-29 07:52:06 362.2 KB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 219.07 KB
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI Atnaujinta Dydis
Socialinis pedagogas
Psichologas
Logopedas
Švietimo pagalbą gimnazijoje teikia 48.84 KB
MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS Atnaujinta Dydis
Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams 2024-03-13 13:25:27
Specialioji klasė 46.86 KB
MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS Atnaujinta Dydis
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos 2024-03-04 13:30:32 18.21 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 13.38 MB
Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje 2024-02-27 15:15:27
Pedagogų pasirengimas (išklausyti kursai, mokymai) 2024-05-07 11:08:56 15.04 KB
Mokinių tėvų informavimas Atnaujinta Dydis
Be patyčių
Rekomendacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų. 2.01 MB
Įtraukiojo ugdymo link: įtraukusis ugdymas klasėje (informacija mokinių tėvams)
Įtraukiojo ugdymo link: vertybės, požiūris ir susitarimai (informacija mokinių tėvams)
„Kultūra įtraukčiai ir įtrauktis mokykloje“ (informacija mokinių tėvams)
Įtraukusis ugdymas nuo 2024 m Atnaujinta Dydis
Sėkmingas mokymasis – kai veikiame drauge (mokiniams, jų tėvams ir mokytojams) 2024-04-16 16:14:38
Autizmas 2024-04-16 16:21:42 2.79 MB
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus rekomendacijos
Priėmimo komisija informuoja Atnaujinta Dydis
2024 m. birželio 7 d. (protokolas Nr. 1) 2024-06-07 13:00:55 179.9 KB
2024 m. birželio 14 d. (protokolas Nr. 2) 2024-06-14 13:05:41 102.89 KB
2024 m. birželio 18 d. (protokolas Nr. 3) 103.47 KB