Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Elektroninio dienyno (Tamo) tvarkymo nuostatai 2020-12-19 16:50:27 39.28 KB
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-11-08 08:58:50 624.56 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-04 19:59:28 484.55 KB
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 365.83 KB
Metodinės tarybos veiklos nuostatai 131.9 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos nuostatai 7.82 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių skyrimo į klases tvarka 2021-05-04 14:27:47 683.82 KB
Priėmimo per e.sistemą grafikas 2023 m. 2023-03-13 09:08:55 263.36 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka 2022 m. 209.7 KB
Tvarkos
Vilniaus Minties gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-17 13:23:28 227.79 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka (galioja mokiniams besimokantiems pagal senas mokymosi programas) 2023-06-21 11:14:01 13.71 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (šiuo metu naujinama) 2023-09-19 11:27:56 183.3 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-10-25 20:11:05 148.49 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-10-16 16:27:27 207.92 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka 2021-05-04 14:07:44 383.94 KB
Mokinių aprangos taisyklės 2023-08-30 12:21:52 15.04 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS 1,2 PROC. LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-05-19 12:42:43 136.41 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS 2023-03-23 20:20:54 236.37 KB
Mokinių elgesio taisyklės 148.01 KB
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO DALYKŲ PAMOKŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS 212.16 KB
SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 194.97 KB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGIO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠAS 610.27 KB
Asmens duomenų apsauga
Darbuotojų asmens duomenų saugos bei tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 2021-01-25 10:31:40 271.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-25 10:31:27 488.5 KB
Prašymai
Ilgalaikio plano titulinis puslapis 2020-12-19 16:46:00 12.79 KB
Prašymas dėl ekskursijų su mokiniais 2021-12-03 10:10:33 37.5 KB
Prašymas dėl išvykos ne pamokų metu 2021-12-03 10:15:37 55.5 KB
Prašymas dėl išvykos pamokų metu 2021-12-03 10:16:18 55.5 KB
Prašymas dėl dalyvavimo renginiuose 2021-12-03 10:19:23 35 KB
Prašymas dėl seminaro 2021-12-03 10:23:16 26.5 KB
Prašymas interesantui 2021-12-03 10:31:01 24.5 KB
Prašymas kasmetinių atostogų 2021-12-03 10:30:18 24 KB
Tarnybinis pranešimas 2021-12-03 10:25:04 25 KB
Klasės vadovo įspėjimas 42 KB
Prašymas dėl medicininės apžiūros 28 KB
Prašymas apmokėti už ūkines išlaidas 25 KB
Prašymas apmokėti kelionę už seminarą 24.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Nuotolinis ugdymas
Vilniaus Minties gimnazijos nuotolinio mokymo (si) tvarkos aprašas 2020-12-19 17:58:17 1.71 MB
Vilniaus Minties gimnazijoje ugdymo proceso organizavimo karantino metu pakeitimai. 2020-12-19 17:58:18 298.67 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė-ataskaita-2020 2021-04-19 09:26:39 0.95 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus 2021-01-25 10:59:50 390.99 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 2021-01-25 11:00:14 395.24 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 355.81 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 5.92 MB
Mokinių maitinimo organizavimo sutartis 5.02 MB
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS (nemokamas maitinimas) 402.43 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 794.43 KB
VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA 593 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Minties gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2020-12-19 17:16:15 495.87 KB
Vilniaus Minties gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2020-12-19 17:16:15 430.85 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Stabiliojo jodo preparatų dalijimo tvarka 136.27 KB
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas 26.82 KB
Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniuose saugomų ar laikinai apgyvendintų (evakuotų) gyventojų elgesio ir vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-28 09:42:57 32.01 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. III KETV 2023-05-05 14:27:36 149.27 KB
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. I KETV. 128.64 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2023-10-16 15:49:39 350.28 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka (galioja mokiniams besimokantiems pagal senas mokymosi programas) 2023-06-21 11:14:01 13.71 KB
Individualaus ugdymo plano forma 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metams 15.27 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 826.54 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2023-10-25 15:19:17 169.72 KB
Mokytojai, dirbantys gimnazijos I-II klasėse 2023-2024 m.m. 2023-09-19 11:24:55 15.31 KB
2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 2022-11-14 14:37:02 210.37 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Specialus izoliacijos algoritmas ugdymo įstaigoms: kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu 2022-02-04 11:30:54 281.82 KB
Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmas 2021-12-07 18:21:47 17.76 KB
Informacija dėl medicininių kaukių dėvėjimo  5-12 kl. mokiniams nuo 2021 m. lapkričio 17 d.  2021-12-07 18:21:48 196.93 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti 2021-12-07 18:21:48 20.94 KB
Sutikimo testuotis atšaukimas 2021-12-07 18:21:48 26.5 KB
KARTU GYVENANČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS TAIKYMO ATMINTINĖ 196.64 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 2022-01-31 11:22:39 677.16 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos lankomumo tvarka 2023-09-29 20:29:45 503.49 KB
Praleistų pamokų pateisinimo lapas 14.3 KB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGIO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠAS 610.27 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Mokinių aprangos taisyklės 2023-08-30 12:21:52 15.04 KB
Privalomai skaitytinų knygų sąrašas 2023-08-31 13:53:10 16.98 KB
PUPP ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (atnaujintas 2022-10-26) 2022-11-07 20:19:30 496.14 KB
2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 2022-11-14 14:37:02 210.37 KB
Mokinių elgesio taisyklės 148.01 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos lankomumo tvarka 2023-09-29 20:29:45 503.49 KB
Praleistų pamokų pateisinimo lapas 14.3 KB
2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 381.74 KB
2023–2024 mokslo metų tarpinių patikrinimų tvarkaraštis 143.67 KB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGIO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠAS 610.27 KB
Abiturientams Atnaujinta Dydis
2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2023-10-25 15:19:17 169.72 KB
PRAŠYMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 143.88 KB
2023 M. VBE BAZINĖS MOKYKLOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE 16.42 KB
VBE IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (atnaujintas 2022-10-28) 2022-11-07 20:18:18 549.6 KB
PUPP ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (atnaujintas 2022-10-26) 2022-11-07 20:19:30 496.14 KB
2023 m. valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų centrai 15.57 KB
2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 381.74 KB
2023–2024 mokslo metų tarpinių patikrinimų tvarkaraštis 143.67 KB