Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

 

2022–2023 mokslo metai

Klasės gimnazijos I gimnazijos II gimnazijos III gimnazijos IV
Ugdymo proceso
pradžia
2022.09.01
Trimestrų/pusmečių trukmė Trimestrai:
1-asis
2022.09.01-2022.11.30
(60 ugdymo dienų)
2-asis
2022.12.01-2023.03.17
(62 ugdymo dienos)
3-asis
2023.03.20-2023.06.22
(63 ugdymo dienos)
Pusmečiai:
1-asis
2022.09.01-
2023.01.20
(87 ugdymo dienos)
2-asis
2023.01.23-
2023.06.15
(93 ugdymo dienos)
Pusmečiai:
1-asis
2022.09.01-
2023.01.20
(87 ugdymo dienos)
2-asis
2023.01.23-
2023.06.01
(83 ugdymo dienos)
Rudens atostogos 2022.10.31-2022.11.04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022.12.27-2023.01.06
Žiemos atostogos 2023.02.13-2023.02.17
Pavasario (Velykų) atostogos 2023.04.11-2023.04.14
Ugdymo proceso
pabaiga
2023.06.22 2023.06.15 2023.06.01
Ugdymo proceso trukmė dienomis

185

180

170

Vasaros atostogos 2023.06.23-2023.08.31 2023.06.16-
2023.08.31
2023.xx.xx*-
2023.08.31

 

*IV gimnazijos klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

Edukacinei veiklai 2022-2023 mokslo metais skiriamos šios ugdymo dienos* (dėl nenumatytų atvejų šios dienos gali keistis):

 
Edukacinės dienos paskirtis Data
Mokslo ir žinių diena 2022.09.01 (ketvirtadienis)
Pažintis su gimnazijos administracija, mokytojais, ekskursija po gimnazijos patalpas (tik I klasės mokiniams) 2022.09.02 (penktadienis)
Edukacinių išvykų, ekskursijų dienas) 2022.09.30 (penktadienis)
Integruoto ugdymo diena 2022.11.08 (antradienis)
Kalėdinių renginių, vaidinimų diena 2022.12.23 (penktadienis)
Ugdymo karjerai dienos (ekskursijos/
paskaitos)
2023.02.xx (tarptautinės mokymosi, žinių ir
karjeros planavimo parodos “Studijos 2023”
dienomis)
Integruoto ugdymo diena 2023.01.25 (trečiadienis)
Integruoto ugdymo diena 2023.03.23 (ketvirtadienis)
Projektinė integruota veikla, ugdymo spragų likvidavimas, ugdymo programų užbaigimas Nuo 2023.06.12 (pirmadienio) iki 2023.06.15
(ketvirtadienio) (gimnazijos III klasėms) ir iki
2023.06.22 (ketvirtadienio) (gimnazijos I-II
klasėms)

*Nesant galimybei šių veiklų organizuoti kontaktiniu būdu, veiklos vykdomos nuotoliniu būdu.

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų datos 2022-2023 mokslo metais (dėl nenumatytų atvejų šios dienos gali keistis):

  Data
I klasių tėvų susirinkimas 2022.09.15 (ketvirtadienis)
III klasių mokinių tėvų susirinkimai (organizuoja klasės vadovas) 2022.09.12 - 2022.09.16 (savaitės dieną pasirenka klasės vadovas)
Bendras susirinkimas IV gimn. klasių mokinių tėvams (brandos egzaminų organizavimo ir kitais klausimais) 2022.10.13 (ketvirtadienis)
II klasių mokinių tėvų susirinkimai (organizuoja klasės vadovas) 2022.10.10 - 2022.10.14 (savaitės dieną pasirenka
Nuotoliniai tėvų susitikimai su dėstančiais mokytojais (I, II kl.) 2022.11.07 - 2022.11.11
Nuotoliniai tėvų susitikimai su dėstančiais mokytojais (III, IV kl.) 2022.12.12 – 2022.12.16
Bendras susirinkimas II gimn. klasių mokinių tėvams (PUPP organizavimo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir karjeros planavimo klausimais) 2023.03.15 (trečiadienis)
Nuotoliniai tėvų susitikimai su dėstančiais mokytojais (I-IV kl.) 2023.04.24 – 2023.04.28

 

 

Atnaujinta: 2022-09-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.